Bezpieczeństwo w Internecie cz. IV maj 2012

IV KONFERENCJA NAUKOWA BEZPIECZEŃSTWO W INTERNECIE

28 – 29 MAJA 2012

CLOUD COMPUTING – PRZETWARZANIE W CHMURZE

 

                     ORGANIZATORZY:

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

SZEF AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

NAUKOWE CENTRUM PRAWNO – INFORMATYCZNE

 

  


 

 

Program ramowy

28 maja Sesja Ekspercka  (godz. 16 00 -20 00)

Aktualne problemy bezpieczeństwa w Internecie- technologiczne, społeczne, ekonomiczne i prawne 

9 30 – 9 45 uroczyste otwarcie obrad

9 45 – 10 45 Sesja 1 Fenomen chmury – moderator: prof. M. Niezgódka, CMM UW
1. Cyrill Osterwalder, Google Inc., Cloud computing on scale  
2. prof. Mirosław Kutyłowski PWr, "Technologie bezpieczeństwa dla przetwarzania w chmurze".
3. prof. Jacek Pomykała UW „Obliczenia w chmurze i kryptografia rozproszona”.
10 45 – 11 00 Dyskusja przy kawie

11 00 – 12 30 Sesja 2 Władze w chmurach – moderator: min. I. Ostrowski, MAiC
1. dr Bogdan Fischer UJ,  “Cloud computing a legislacja”
2. dr Sylwia Kotecka UWr  Wymiar sprawiedliwości w chmurze
3. dr Grzegorz Sibiga, PAN, Podstawy prawne przetwarzania danych przez administrację w chmurze
4. dr Andrzej Sambura ISPiK "Samorząd w chmurze – możliwości i wyzwania"
5. dr Arwid Mednis UW  "Cloud computing w komunikacji władz lokalnych z mieszkańcami".
6. ABW – CERT, Ochrona cyberprzestrzeni RP  

12 30 – 13 00 Lunch

13 00 – 14 00  Sesja 3  Człowiek w chmurach – moderator: dr W. Wiewiórowski, GIODO
1. Michał Jaworski, Microsoft, „Ochrona danych w chmurach”
2. mec. Stefan Cieśla  " Ustawowe tajemnice zawodowe a Cloud Computing".
3. dr Marlena Sakowska UM Łódź, „Cloud computing a autonomia informacyjna jednostki”
4. Rafał Starowicz. „Zagrożenia dzieci w chmurach i ich przezwyciężanie”
14 00 – 14 15 Dyskusja przy kawie

14 15 – 15 15 Sesja 4 Biznes w chmurach – moderator: Prezes dr inż. W. Iszkowski PIIT
1. dr inż. Dariusz Bogucki, UKSW, „Przetwarzanie w chmurach  – czy to koniec Działów  Informatyki  w biznesie”
2. prof. Andrzej Sobczak SGH „Architektura korporacyjna jako narzędzie koordynacji wdrażania przetwarzania w chmurze”
3. dr Marek Świerczyński, UKSW "Cloud computing a Zasady CLIP dotyczące własności intelektualnej"
15 15 – 15 30 Dyskusja przy kawie

15 30 – 17 00 Sesja 5 Perspektywy rozwoju chmur – moderator: prof. Jerzy Cytowski
1. prof. B. Szafrański WAT, „Czy cyfrowa chmura zmieni fundament działalności władzy publicznej?”
2. dr Karol Dobrzeniecki, UMK, „Konflikty wartości prawnych w perspektywie rozwoju technik przetwarzania w chmurze”
3. Dyskusja panelowa i podsumowanie obrad: dr G. Bliżniuk, WAT, prof. B. Dolnicki UŚ, dr inż. A. Gryszczyńska, UKSW, dr M. Kiedrowicz, WAT, prof. A. Monarcha-Matlak, USz,  dr K. Siewicz, CMM UW, prof. G. Szpor UKSW

 

MIEJSCE OBRAD
Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych UKSW, Auditorium Maximum, Aula Roberta Schumana
               Warszawa, ul. Wóycickiego 1/3.

                            


PROBLEMATYKA SESJI

Sesja 1. Fenomen chmury obliczeniowej

Rozwój przetwarzania w chmurze przejawia się tym, że coraz powszechniej korzystamy z urządzeń małych i prostych w użyciu, otwierających dostęp do coraz liczniejszych sieciowych usług dostarczonych przez zewnętrzne organizacje. Ukazanie istoty i rozwoju Chmur, ich struktury, modeli technicznych, rodzajów (prywatne, publiczne, hybrydowe) i zasięgu (krajowy, europejski, globalny) jest celem panelu.

 Sesja 2. Biznes w Chmurach - Ekonomiczne aspekty cloud computingu

Aspekty ekonomiczne są istotnym czynnikiem branym pod uwagę przy podejmowaniu decyzji przetwarzania danych w chmurze. Staje się ono coraz bardziej efektywne i wypiera tradycyjne metody, ale wiąże się także ze zmianami ocenianymi negatywnie. Celem panelu jest prezentacja punktów widzenia na tą technologię różnych podmiotów, w tym świadczących usługi cloud computingu i odbiorców takich usług (modele biznesowe w Chmurach i ich prawne uwarunkowania, walka konkurencyjna w Chmurach, Chmury jako środek budowania lub nadużywania pozycji dominującej, potrzeby ochrony własności intelektualnej). 

Sesja 3. Człowiek w Chmurach  - Społeczne aspekty korzystania z Chmury

Przetwarzanie danych w chmurze ułatwia zaspokajanie rozmaitych potrzeb. Jednak wzbudza kontrowersje, w szczególności w kontekście ochrony danych osobowych. Celem panelu jest omówienie najważniejszych, z punktu widzenia prawnego, ryzyk związanych z przetwarzaniem danych osobowych w chmurze i sposobów ich przezwyciężania (w tymszanse i zagrożenia dla wykorzystania chmur w relacjach obywatel-państwo). 

Sesja 4. Władza w chmurach - Publicznoprawne aspekty korzystania z Chmury

Władze publiczne stają obecnie przed nowymi wyzwaniami związanymi z zapewnianiem bezpieczeństwa w chmurach, racjonalnym wykorzystaniem chmur w działalności parlamentu, administracji rządowej i samorządowej oraz w wymiarze sprawiedliwości. Rozpoznanie wpływu przetwarzania w chmurach na zdolność państwa do realizacji jego funkcji (zamówienia publiczne, własne chmury, integracja serwisów rządowych, udostępnianie informacji publicznej w chmurach, zabezpieczenia informacji niejawnych) a także wpływu umieszczania e-usług publicznych w chmurze na prawa i wolności obywatelskie jest celem panelu. 

Sesja 5. Perspektywy rozwoju Chmur i ich wielopoziomowej regulacji

Analizy wymaga przyszłość cloud computingu, tak w skali lokalnej (m.in. przyszłość chmur w biznesie i w administracji publicznej) jak i szerszej (np. prace nad chmurą europejską oraz chmurami krajowymi, rozwój chmur zlokalizowanych w Stanach Zjednoczonych Ameryki). Celem panelu jest omówienie kierunków dalszego rozwoju analizowanej technologii i kształtowania modelu wielopoziomowej regulacji przetwarzania w Chmurze.

PATRONI MEDIALNI

ComputerWorld Polska

IT w Administracji

Kadra Kierownicza w Administracji

Radio PIN

Wolters Kluwer Polska

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach