Program

PROGRAM (WYCIĄG)

Ochrona danych osobowych: podstawowe pojęcia: prawo, dane, informacja, jawność, tajemnice.  Podstawy prawne ochrony danych osobowych – krajowe, unijne, międzynarodowe - w tym stan aktualny i perspektywy zmian związanych z nowym unijnym rozporządzeniem i dyrektywą. Zasady przetwarzania danych osobowych. Organ ochrony danych osobowych – prawne formy działania – w tym rozwiązanie unijne i krajowe. Administrator danych - Inspektor Ochrony Danych (IOD). Rejestr czynności przetwarzania. Analiza ryzyka w ochronie danych osobowych wykonywana przez administratora danych. Prawo do bycia zapomnianym. Prawo do przenoszalności danych. Ochrona zbiorów danych osobowych - techniczne i organizacyjne zabezpieczenia zbiorów. Postępowanie skargowe w ochronie danych osobowych. Prawa osoby, której dane dotyczą. Administracyjnoprawne środki ochrony danych osobowych. Kontrola ochrony danych osobowych. Anonimizacja i pseudonimizacja danych osobowych. Transgraniczne przetwarzanie danych osobowych. Sądowa ochrona danych osobowych – orzecznictwo sądów administracyjnych. Norma ISO 27001.

Służby  ochrony informacji niejawnych. Organizacja ochrony informacji niejawnych [w tym piony ochrony]. Klasyfikacja informacji niejawnych. Bezpieczeństwo osobowe. Prowadzenie dokumentacji kancelarii tajnej i kontrola funkcjonowania kancelarii tajnej. Bezpieczeństwo przemysłowe. Bezpieczeństwo teleinformatyczne. Działalność obcych służb specjalnych – działalność wywiadu. Zagrożenia związane z psychomanipulacją i dezinformacją. Zagrożenia terroryzmem i działalność antyterrorystyczna. Zarządzanie ryzykiem w ochronie informacji  niejawnych. Kradzież tożsamości.

Dostęp do informacji publicznej. Identyfikacja elektronicznych usług w administracji publicznej. Dokumenty elektroniczne. Nielegalny dostęp do informacji w relacjach międzypaństwowych. Informatyzacja systemów informacyjnych – interoperacyjność rejestrów. Biometria. Cyberbezpieczeństwo w sferze e-usług publicznych. Tajemnice zawodowe, tajemnice prawem chronione, tajemnice przedsiębiorstwa.

Program obejmuje 160 godzin.

RAMOWY HARMONOGRAM ZJAZDÓW W ROKU AKADEMICKIM 2018/19 zostanie podany w późniejszym terminie.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ SOBOTA/NIEDZIELA

9.00 – 10.30 Wykład 2h

10.30 – 10.45 Przerwa

10.45 – 12.15 Wykład 2h

12.15 – 12.45 Przerwa obiadowa

12.45 – 14.15 Wykład 2h

14.15 – 14.30 Przerwa

14.30 – 16.00 Wykład 2h

ew. (jeżeli będzie taka konieczność)

16.15 - 17.45 Wykład 2h

Organizator zastrzega możliwość wprowadzania zmian w harmonogramie godzinowym zajęć.

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach