Wykładowcy

  • Wykłady akademickie oraz warsztaty są prowadzone przez znanych, cenionych przedstawicieli nauki polskiej i wybitnych specjalistów z Urzędu Ochrony Danych Osobowych i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 

Prof. dr hab. Grażyna Szpor

 

Kierownik szesnastu edycji studiów podyplomowych Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych w UKSW.

Kierownik Katedry Prawa Informatycznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Prezes Zarządu Naukowego Centrum Prawno-Informatycznego. Wiceprzewodnicząca Sektorowej Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo, Przewodnicząca Komitetu ds. rozwiązań legislacyjnych branży TCB.

Autorka ok. 200 publikacji naukowych. Redaktor naukowy i współautor dwunastotomowej monografii „Jawność i jej ograniczenia”, 9 tomów serii Internet, materiałów z 25. edycji międzynarodowej konferencji „GIS Odyssey”, podręczników prawa administracyjnego, komentarzy [do ustaw: prawo geodezyjne i kartograficzne, o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych], książek „Informacja w zagospodarowaniu przestrzennym,” „eDokumentacja w podmiotach publicznych”, „Ochrona danych osobowych. Skuteczność regulacji”, “Leksykon tajemnic” i innych.

Kontakt:

g.szpor@uksw.edu.pl

 

Dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL

 

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor KUL, kierownik Centrum Prawa Technologii Informacyjnych i Ochrony Danych na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Specjalizuje się w problematyce prawnej ochrony danych osobowych, prawa nowych technologii oraz prawa administracyjnego. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych dotyczących ochrony danych osobowych, kilku książek, w tym monografii „Ochrona danych osobowych w telekomunikacji – aspekty prawne”; „Kontrola przetwarzania i ochrony danych osobowych. Studium teoretyczno – prawne”; współautorem komentarza do ustawy o ochronie danych osobowych z roku 1997 (wspólnie z prof. J. Bartą i prof. R. Markiewiczem) oraz autorem komentarza do ogólnego rozporządzenia o ochronie danych i ustawy o ochronie danych osobowych z 2018 r.,
a także podręcznika akademickiego „Prawo ochrony danych osobowych - zarys wykładu”, Warszawa 2019 r.

Prowadzi wykłady i szkolenia dotyczące prawnych aspektów ochrony danych osobowych. W latach 2013 - 2014 pełnił funkcję przewodniczącego Rady Naukowej Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. W latach 2016-2018 był członkiem Grupy Ekspertów Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych ds. wdrożenia RODO.

 

Prof. dr hab. Irena Lipowicz

 

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego,od 1998 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego -kierownik Katedry Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego.

 Doktor honoris causa uniwersytetu w Osnabrueck, laureatka nagrody Europy Środkowej IDM w Wiedniu.Nagroda Europejska  Uniwersytetu Viadrina oraz Nagroda im.świętej Jadwigi Uniwersytetu  Wrocławskiego.

Odznaczenie honorowe Uniwersytetu Śląskiego

W latach 2010- 2015 Rzecznik Praw Obywatelskich, w latach 1991 -2000 poseł na Sejm, m.in. przewodnicząca komisji Samorządu Terytorialnego, członek komisji konstytucyjnej. W latach 2000 2004 ambasador RP w  Republice Austrii. Członek zarządu  Societas Iuris Publici Europaei, przewodnicząca komisji programowej  Stacji PAN w Wiedniu.W latach 2016-2018 Członek Rady Uniwersytetu ONZ

Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.. Została odznaczona Wielkim Złotym Orderem za Zasługi dla Republiki Austrii, Wielkim Krzyżem Zasługi Orderu Zasługi dla Republiki Federalnej Niemiec oraz odznaczeniami krajów związkowych Styrii i Górnej Austrii. W 2014 roku laureatką Nagrody Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą za szczególne zasługi na rzecz polsko-niemieckiego porozumienia, w 2015 r. została nagrodzona  Nagrodą im. Michała Serzyckiego, za zasługi na rzecz ochrony danych osobowych.

 

Prof. dr hab. Sławomir Zelewski

 

Doktor habilitowany nauk o bezpieczeństwie, profesor kilku uczelni – m.in. Szkoła Wyższa im Pawła Włodkowica w Płocku, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wyższa Szkoła im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie.

Autor dziesięciu monografii poświęconych  problematyce bezpieczeństwa politycznego, służb specjalnych oraz ochrony informacji niejawnych.

Od 2012 roku wiceprezes Europejskiego Stowarzyszenia Nauk o Bezpieczeństwie z siedzibą w Krakowie. Członek Komitetu Bezpieczeństwa Biznesu Krajowej Izby Gospodarczej. Członek Honorowy Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych. W przeszłości funkcjonariusz służb specjalnych. W latach 1997-2006 oddelegowany na stanowisko radcy w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Opracował metodykę postępowania odwoławczego w przedmiocie poświadczenia bezpieczeństwa oraz świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego i przez 6 lat realizował te procedury, jak również reprezentował – jako stały pełnomocnik – czterech kolejnych premierów przed sądami administracyjnymi w tym zakresie.

Dr. hab. inż. Agnieszka Gryszczyńska

 

Adiunkt w Katedrze Prawa Informatycznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Od 2017 r. jest wykładowcą w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, gdzie w latach 2017 -2019 brała udział w projektach „Szkolenia z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego dla kluczowych kadr sądownictwa” oraz „Zapobieganie i zwalczanie cyberprzestępczości”.

Jako prokurator specjalizuje się w zwalczaniu cyberprzestępczości. Od 2018 r. jest koordynatorem postępowań dotyczących cyberprzestępczości w  Prokuraturze Regionalnej w Warszawie.

Od 2019 r. jest członkiem Rady do Spraw Cyfryzacji.

Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych (w tym monografii, artykułów naukowych oraz rozdziałów w recenzowanych monografiach), współautorka komentarzy, a także redaktorka monografii poświęconych prawnym problemom informatyzacji, rejestrom publicznych, jawności i jej ograniczeniom oraz cyberbezpieczeństwu.

Prelegentka licznych konferencji krajowych i międzynarodowych.

 

 

 

Monika Krasińska – Urząd Ochrony Danych Osobowych

 

Dr Damian Karwala

 

Doktor nauk prawnych; radca prawny; członek zespołu Prawa Własności Intelektualnej i Nowych Technologii w kancelarii CMS. Od kilkunastu lat doradza międzynarodowym oraz krajowym klientom, m.in. z sektora finansowo-ubezpieczeniowego, telekomunikacyjnego, farmaceutycznego, nowych technologii oraz mediów.

Specjalizuje się w prawie nowych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony danych osobowych. Członek założyciel Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Danych. Członek Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych działającej przy Ministerstwie Cyfryzacji; ekspert prawny Polskiej Izby Ubezpieczeń.

Brał udział w pracach nad projektem RODO oraz tzw. ustawą sektorową wdrażającą RODO w przepisach krajowych. Autor lub współautor licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych, w tym monografii „Komercyjne transfery danych osobowych do państw trzecich” (Warszawa, 2018).

Rekomendowany przez Chambers Europe w kategorii ochrona danych osobowych oraz przez Legal 500 w dziedzinie nowych technologii, mediów i telekomunikacji (TMT).

 

Dr Marlena Sakowska-Baryła

 

Radca prawny, partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp.p..

Redaktor naczelna czasopisma „ABI Expert”.

Członkini kadry naukowej Instytutu Prawa Nowych Technologii i Ochrony Danych Osobowych na Uczelni Łazarskiego.

Wiceprezes Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Danych oraz członkini założycielka SPOD.

Specjalistka w zakresie ochrony danych osobowych, prawa dostępu do informacji publicznych, otwartych danych i prawa konstytucyjnego.

Autorka i współautorka wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu ochrony danych osobowych i prawa informacyjnego, w tym redaktor naukowa komentarza do RODO – „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Komentarz”, CH Becka, Warszawa 2018.

 

Dr Kamil Czaplicki

 

Doktor nauk prawnych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Od 2007r. pracownik Katedry Prawa Informatycznego WPIA UKSW. Autor publikacji z zakresu identyfikacji tożsamości, ochrony danych osobowych, biometrii, dokumentów tożsamości i cyberbezpieczeństwa.

Uczestnik krajowych i zagranicznych konferencji naukowych, a także trener szkoleniowy z zakresu ochrony danych osobowych.

Od 2010r. członek zarządu Naukowego Centrum Prawno-Informatycznego. Koordynator zadania w projekcie  badawczo- rozwojowym „Model regulacji jawności i jej ograniczeń w demokratycznym państwie prawnym”, realizowanym na rzecz obronności i bezpieczeństwa Państwa, współfinansowanym ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

 

 

 

Dr Beata Konieczna-Drzewiecka

 

Doktor nauk prawnych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Od 2003r. pracownik Katedry Prawa Informatycznego WPIA UKSW. Autorka publikacji z zakresu ochrony danych osobowych, nowych technologii, cyberbezpieczeństwa.

Członek zarządu Naukowego Centrum Prawno-Informatycznego.

Od 2003 r. Sekretarz Podyplomowych Studiów Ochrony Danych Osobowych i Informacji Niejawnych.

Wykładowca i autorka opracowań z problematyki ochrony danych osobowych.

Uczestnik krajowych i zagranicznych konferencji naukowych, a także trener szkoleniowy z zakresu ochrony danych osobowych.

Płk dr Piotr Potejko

 

Doktor nauk humanistycznych, prawnik, pedagog. Wieloletni adiunkt Wydziału Prawa i Administracji w Poznaniu, obecnie adiunkt Katedry Nauk o Bezpieczeństwie Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Wyróżniony nagrodą Ministra Edukacji Narodowej za działalność naukową.

Doradca zarządu do spraw bezpieczeństwa Deloitte w Polsce. Zapewnia zarządowi i klientom Deloitte interdyscyplinarne wsparcie w przygotowaniu oraz wdrażaniu strategii bezpieczeństwa, zarządzania kompleksowymi systemami ochrony i pozyskiwania informacji oraz cyberbezpieczeństwa.

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w dziedzinie bezpieczeństwa. Były oficer ABW w stopniu pułkownika. Jego wcześniejsza kariera zawodowa związana była przede wszystkich z tworzeniem strategii bezpieczeństwa, ochroną informacji niejawnych, czy szkoleniem funkcjonariuszy służb specjalnych na całym świecie. Pełnił m.in. funkcję Dyrektora Departamentu Ochrony Informacji Niejawnych ABW, gdzie odpowiadał za ochronę informacji krajowych, jak i zagranicznych UE/NATO w administracji i biznesie, a także Dyrektora Centralnego Ośrodka Szkolenia ABW, sprawując nadzór nad organizacją systemu szkoleń dla cywilnych służb specjalnych wywiadu i kontrwywiadu RP. Jako członek Komitetu Sterującego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju wspierał działania organów administracji państwowej w zakresie realizacji strategicznych i międzynarodowych kwestii bezpieczeństwa oraz międzynarodowych projektów związanych z badaniami na rzecz bezpieczeństwa i obronności w polskiej gospodarce.

 

 

Ewa Marzec

 

Absolwentka Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego, specjalność projektant systemów informatycznych a następnie pracownik naukowy Instytutu Informatyki UŚ, prowadzący m.in. zajęcia z osobami z dysfunkcją wzroku.

Absolwentka studiów  podyplomowych Ochrona Danych Osobowych i Informacji Niejawnych UKSW, pełniła funkcje administratora bezpieczeństwa informacji i inspektora ochrony danych w jednostkach administracji publicznej

Od 2013 r. wykładowca w Katedrze Prawa Informatycznego WPiA UKSW oraz uczestnik zespołowych projektów badawczych i badawczo-rozwojowych, w tym związanych z bezpieczeństwem i obronnością państwa.

Audytor wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001:2017 - BSI Group Polska Sp. z o.o.,

Członek Komitetu Legislacyjnego Sektorowej Rady d.s. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo

Autorka publikacji z zakresu ochrony danych osobowych, cyberbezpieczeństwa i dostępności cyfrowej, w tym współautorka monografii „Jawność i jej ograniczenia” oraz komentarza do ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych”.

Prelegent na wielu konferencjach naukowych, wykładowca na studiach podyplomowych, szkoleniach i warsztatach.

 

 

 

Piotr Drobek

 

 

Prawnik, ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego,  asystent w Katedrze Prawa Informatycznego WPiA UKSW, jest także pracownikiem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w którym był dyrektorem Zespołu Analiz i Strategii.

Wcześniej pełnił funkcję zastępcy dyrektora Departamentu Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej w Biurze GIODO. Reprezentuje Prezesa UODO w pracach Europejskiej Rady Ochrony Danych. Był przewodniczącym działających na poziomie UE: Wspólnego Organu Nadzorczego ds. Celnych oraz Grupy Koordynującej nadzór nad Systemem Informacji Celnej.

Był ekspertem Rady Europy i Komisji Europejskiej w ramach projektów dotyczących ochrony danych osobowych bądź misji ewaluacyjnych w Kosowie, Turcji, Ukrainie i Federacji Rosyjskiej, jak również był wykładowcą na seminariach organizowanych przez KE w  państwach Bałkanów Zachodnich.

Jest wykładowcą na konferencjach i seminariach z zakresu ochrony danych osobowych oraz prowadzi zajęcia poświęcone tej tematyce.

 

 

 

Mariola Więckowska

 

Ekspert ochrony danych oraz doświadczony Inspektor Ochrony Danych, na co dzień pracuje w LexDigital jako Head of Innovation Technologies, gdzie wspiera wdrożenia nowych projektów, zwłaszcza nowych technologii, przeprowadza audyty bezpieczeństwa i wypełniania obowiązków wynikających z RODO.

Członek Zarządu SABI – Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych, Członek IAPP (International Association of Privacy Professionals), ISSA (Information Systems Security Association) oraz Grupy Roboczej ds. Internetu Rzeczy w Ministerstwie Cyfryzacji.

Absolwentka kierunków EITCA-S – European IT Certification Institute - Security, IT, bezpieczeństwa informacji, zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania projektami IT oraz European Data Protection Law Summer School na Brussels Privacy Hub Vrije Universiteit Brussel.

Jako praktyk dzieli się ze studentami kierunków podyplomowych kluczowych polskich uczelni swoim doświadczeniem z zakresu ochrony danych, bezpieczeństwa systemów IT, oceny ryzyka i oceny skutków dla ochrony danych, stosowania nowych technologii oraz cyberbezpieczeństwa. Jest autorką licznych artykułów i współautorką książek z zakresu ochrony danych. Odpowiada za stałą sekcję „Niezbędnik IOD” i jest członkiem rady programowej kwartalnika ABI Expert.

 

 

 

Tomasz Izydorczyk

 

Absolwent Instytutu Nauk Prawnych PAN, Politechniki Poznańskiej, SWPS Uniwersytetu Huministycznospołecznego oraz Collegium Da Vinci w Poznaniu.

Doradca i wykładowca  w zakresie organizacji i zarządzania w sektorze prywatnym oraz w administracji publicznej. Specjalizuje się w prawnej i organizacyjnej ochronie danych osobowych. Od 2006 r. wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na kierunkach: Inspektor Ochrony Danych, organizacja i zarządzanie, e-administracja. Prowadzi wykłady z zakresu ochrony danych osobowych na studiach podyplomowych na innych uczelniach m.in. na Uniwersytecie Wrocławskim. Jest członkiem zarządu SABI – Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych oraz członkiem ISSA Polska. Certyfikowany audytor wiodący SZBI (ISO 27001). Pełnił rolę Administratora Bezpieczeństwa Informacji m.in. w KOMPANII PIWOWARSKIEJ, ANECOOP POLSKA, JOB IMPULSE POLSKA. Redaktor bloga TIZYDORCZYK.pl. Członek grupy opracowującej Kodeks ochrony danych osobowych w rekrutacji, a także były członek Grupy Roboczej ds. ochrony danych osobowych w Ministrowie Cyfryzacji. Mentor wspierający startupy w zakresie RODO w grupie kapitałowej FundingBox oraz konsultant w kancelarii Maruta Wachta sp. j.

 

 

 

Magdalena Korga

 

Prawnik, wieloletni Administrator bezpieczeństwa informacji, a obecnie Inspektor ochrony danych w 6 organizacjach, doświadczony trener i praktyk, od ponad 15 lat zajmuje się doradztwem prawnym w zakresie ochrony danych osobowych.

Audytor z doświadczeniem w zakresie wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych, zarówno w dużych spółkach tworzących grupy kapitałowe,
jak i małych i średnich przedsiębiorstwach,
w przedsiębiorstwach prywatnych oraz jednostkach państwowych i samorządowy.

Jest członkiem założycielem Stowarzyszenia Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego, członkiem Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych oraz Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych.

Ukończyła studia doktoranckie w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego - przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą zagadnienia danych osobowych w aspekcie praktycznym.

Wiedzą i doświadczeniem z zakresu ochrony danych osobowych dzieli się nie tylko jako wykładowca, lecz także prowadząc szkolenia. Jest trenerem szkoleń i warsztatów specjalistycznych dotyczących problematyki danych osobowych. Prowadziła szkolenia jedno, dwu i trzydniowe między innymi dla Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Instytutu Pamięci Narodowej oraz Okręgowych Rad Adwokackich. W trakcie prowadzonych szkoleń stara się uczynić przepisy dotyczące ochrony danych osobowych przystępniejszymi i łatwiejszymi w odbiorze. 

 

 

Copyright © 2024 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach